Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden My Maison Shop
Tot stand gekomen op 4 juli 2019.
Algemene Voorwaarden My Maison Shop, gevestigd aan Ekersdijk 65, 7534AZ, te Enschede, ingeschreven bij de KvK onder nummer 74232312.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden:                   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
My Maison Shop:                                My Maison Shop, ingeschreven bij de KvK onder nummer 74232312.
Koop op afstand:                                 De overeenkomst tussen de wederpartij en My Maison Shop, waarbij in het kader van een door de My Maison Shop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Overeenkomst:                                     Elke overeenkomst gesloten tussen My Maison Shop en de Wederpartij.
Product:                                                Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en My Maison Shop.
Tegoedbon:                                           Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt.
Wederpartij:                                         Degene, die leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen My Maison Shop en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden My Maison Shop en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met My Maison Shop zijn overeengekomen.
Indien My Maison Shop niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat My Maison Shop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen
Aanbiedingen worden elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Alle aanbiedingen van My Maison Shop zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding is opgenomen. De aanbieding  vervalt wanneer deze termijn is verlopen.
De aanbieding  geldt zolang de voorraad strekt.
My Maison Shop kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding  dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding  opgenomen aanbod dan is My Maison Shop daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij My Maison Shop anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht My Maison Shop niet tot levering van een deel van de in de aanbieding  begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding  van My Maison Shop.

Duur overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt My Maison Shop de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. My Maison Shop zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal My Maison Shop de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal My Maison Shop daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal My Maison Shop proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
My Maison Shop zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan My Maison Shop kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en My Maison Shop zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst
My Maison Shop heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.
My Maison Shop heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft My Maison Shop het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft My Maison Shop het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is My Maison Shop niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan My Maison Shop.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft My Maison Shop het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Prijzen
De prijzen zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
Van alle bijkomende kosten zal My Maison Shop tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Prijswijziging
Indien My Maison Shop met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is My Maison Shop gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien My Maison Shop het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op My Maison Shop rustende verplichting ingevolge de wet;
 • My Maison Shop alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 •  bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Koop op afstand
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 1 tot 10 werkdagen te geschieden.
Ingeval van Koop op afstand heeft My Maison Shop het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van de gehele koopprijs te verplichten.
Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van My Maison Shop geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien My Maison Shop het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
Indien My Maison Shop niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door My Maison Shop geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien My Maison Shop in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door My Maison Shop geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij My Maison Shop heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort My Maison Shop uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt My Maison Shop de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort My Maison Shop uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien My Maison Shop en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van My Maison Shop. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop My Maison Shop geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
 • producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • producten van persoonlijke aard;
 • producten op maat gemaakt.
 • Lampenkappen, hanglampen en Kussens die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificaties en wensen gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na het bevestigingen van uw bestelling definitief.
Levering
Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats op locatie op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat My Maison Shop de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Leveringstermijnen
De levering zal plaatsvinden binnen een door My Maison Shop opgegeven termijn.
Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien My Maison Shop gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan My Maison Shop heeft verstrekt.
Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij My Maison Shop schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij My Maison Shop alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat My Maison Shop zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat My Maison Shop binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van My Maison Shop.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door My Maison Shop aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling geschiedt vooraf.
De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van My Maison Shop en de verplichtingen van de Wederpartij jegens My Maison Shop onmiddellijk opeisbaar.

Tegoedbon
Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij My Maison Shop.
De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.
Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertiendagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door My Maison Shop in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van My Maison Shop totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan My Maison Shop of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop My Maison Shop geen invloed kan uitoefenen en waardoor My Maison Shop niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door My Maison Shop in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
My Maison Shop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat My Maison Shop zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel My Maison Shop als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt My Maison Shop zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien My Maison Shop ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is My Maison Shop gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties
My Maison Shop garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. My Maison Shop garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
De garantie geldt, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 1 jaar, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal My Maison Shop, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat My Maison Shop in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar My Maison Shop geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame
De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 2 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 2 dagen na levering van het Product schriftelijk aan My Maison Shop gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 2 dagen na ontdekking ervan aan My Maison Shop gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid
My Maison Shop is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van My Maison Shop. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
   
My Maison Shop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
My Maison Shop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat My Maison Shop is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor My Maison Shop kenbaar behoorde te zijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van My Maison Shop of zijn leidinggevende ondergeschikten.
My Maison Shop is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
Indien My Maison Shop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van My Maison Shop beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door My Maison Shop aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat My Maison Shop overeenkomstig de verzekering draagt.
De Wederpartij dient de schade waarvoor My Maison Shop aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan My Maison Shop te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens My Maison Shop vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart My Maison Shop voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Indien My Maison Shop door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden My Maison Shop zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van My Maison Shop en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens My Maison Shop en de door My Maison Shop (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij My Maison Shop ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom
My Maison Shop behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
My Maison Shop behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan My Maison Shop verstrekt, zal My Maison Shop zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
My Maison Shop handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. My Maison Shop zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
Bij het bezoeken van de website kan My Maison Shop informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
De informatie die My Maison Shop verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
My Maison Shop mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is My Maison Shop niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
My Maison Shop mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
My Maison Shop zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat My Maison Shop de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Klachtenregeling
My Maison Shop beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij My Maison Shop, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij My Maison Shop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door My Maison Shop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot My Maison Shop. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel My Maison Shop als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Een klacht schort de verplichtingen van My Maison Shop niet op, tenzij My Maison Shop schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door My Maison Shop, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Nieuwsbrief
De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.
De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging algemene voorwaarden
My Maison Shop heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
My Maison Shop zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij My Maison Shop partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Geschillen tussen My Maison Shop en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rechtbank Overijssel tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 74232312.

 • Alles wordt verzekerd verstuurd , Dus wij nemen alle Verantwoordelijkheid.
 • Veilig betalen met ideal of KLARNA ACHTERAF BETALEN.
 • Bij u thuis bezorgd door postnl.
 • Afhalen in Enschede.
 • Gratis verzending vanaf €99.95!!!
 • Grote zware pakketten 50 euro verzendkosten.
 • Garantie op al onze producten!!!
 • Duizenden tevreden klanten!!!