Privacybeleid

Privacyverklaring My Maison shop

My Maison shop is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. My Maison shop doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van My Maison shop is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

My Maison shop is verantwoordelijk voor het verstrekken van meubels en accessoires besteld bij de webshop. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:
 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

My Maison shop kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van My Maison shop, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan My Maison shop verstrekt. My Maison shop kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw Bankgegevens

Doeleinden van de gegevensverwerking

My Maison shop zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
Uw persoonsgegevens worden door My Maison shop verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van koopovereenkomsten. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het verkopen en leveren van meubels en accessoires. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van My Maison shop te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten

My Maison shop houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van My Maison shop.

Bewaartermijn

My Maison shop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan tien jaar worden bewaard. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Beveiliging

My Maison shop gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt My Maison shop voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
My Maison shop beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. 

WebwinkelKeur

My Maison shop verzamelt reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door u opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt My Maison shop afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. My Maison shop legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

My Maison shop honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@mymaisonshop.nl. My Maison shop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website https://www.mymaisonshop.nl worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

My Maison Shop
Lonnekerweg 46 
7533 RM Enschede
Info@mymaisonshop.nl.
https://www.mymaisonshop.nl

 

 • Alles wordt verzekerd verstuurd , Dus wij nemen alle Verantwoordelijkheid.
 • Veilig betalen met ideal of KLARNA ACHTERAF BETALEN.
 • Bij u thuis bezorgd door postnl.
 • Afhalen in Enschede.
 • Gratis verzending vanaf €99.95!!!
 • Garantie op al onze producten!!!
 • Duizenden tevreden klanten!!!